</header>

دریافت وام و اقساط آن توسط شرکت ها

دریافت وام و اقساط آن توسط شرکت ها

دریافت وام و اقساط آن توسط شرکت ها

دریافت وام و اقساط آن توسط شرکت ها

برای نمونه اگر شرکت از بانک مبلغ ۱۲ میلیون وام گرفته و قرار بر این است که

طی ۱۲ ماه مبلغ را به بانک پس دهد و با فرض این که به نسبت مساوی اقساط

را پرداخت نماید، بنابراین ماهانه باید مبلغ ۱ میلیون قسط پرداخت شود، فرض را

بر این می گیریم که مبلغ ماهانه ۱۰۰ هزار هم سود وام می شود. در این جا دو

ثبت داریم، یک ثبت زمانی که وام از طرف بانک دریافت شده و بانک ما بدهکار

می شود و حساب وام و تسهیلات که همان بدهی ها است، بستانکار می شود.

با فرض این که ما این وام  را در تاریخ یکم دی ماه گرفتیم و در تار یخ یکم بهمن

باید اقساط را دریافت کنیم، به میزان یک دوازدهم وام و تسهیلات بدهکار می

شویم و مبلغ ۱۰۰ هزار ریال هزینه کارمزد هست، تحت عنوان هزینه های مالی

، بانک ما مبلغ ۱۱۰۰ هزار ریال به صورت پرداخت اقساط ماهانه در واحد حسابداری

ثبت می شود.

دریافت وام و اقساط آن توسط شرکت ها-دریافت وام و اقساط آن توسط شرکت ها

از کجا باید بدانیم که وامی که از بانک دریافت کردیم چه میزان بهره تعلق می گیرد؟

دریافت وام و اقساط آن توسط شرکت ها-دریافت وام و اقساط آن توسط شرکت ها

 به جای این که خود را درگیر فرمول های پیچیده کنیم، با مراجعه حضوری به قسمت

تسهیلات بانک ، میزان بهره و اصل وام را سوال می کنیم و اگر هم پاسخگو نبودند

، با تقسیم کردن مبلغ کل وام بر تعداد ماه های پرداختی، میزان اصل وام مشخص

می شود و معلوم است به چه میزان سود پرداخت می شود. مبلغ کل وام منهای

مبلغ اصلی وام می شود بهره. چون ما حسابدار هستیم و رویداد اتفاق افتاده را ثبت

می کنیم و نیازی به معادله های پیچیده بانکی نیست، وام از بانک گرفته شده و قرار

است که حسابدار آن را ثبت کند و ثبت باید به نحوی باشد که به نسبتی این وام

تقسیم و مستهلک بشود که آخرین ماه وام صفر شود و در نگاه آخر کل مبلغ وام با

پرداختی هر ماه تراز شده است. مازاد می ماند که می شود هزینه مالی که به

نسبت هر ماه مشخص است و به این صورت ثبت می شود. با فرمول بانکی نیز می شود

مبلغ سود به دست بیاید ولی روش های بانک های مختلف برای برداشت سود از مبلغ

وام متفاوت است و به همین علت مراجعه حضوری به بانک و سوال کردن از همه راه ها

بهتر و آسان تر است.

مطالب مرتبط:

سبد خالی است

در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره 02188390282 تماس حاصل نمایید. رد کردن