</header>

مشاوره مالیاتی

استخدام بدون مدرک تحصیلی

مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی تخصصی از ملزومات فعالیتهای اقتصادی میباشد.و استفاده از خدمات مشاوره مالیاتی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ضروری است .شناخت عموم افراد جامعه از قوانین و مقررات مالیاتی سبب جلوگیری از پرداخت مالیات های سنگین خواهد شد بعد از مشاوره بااین مجموعه ،میتوانیدبا دانستن قوانین و مقررات باحقوق خود آشنا شده واز پرداخت مالیات های سنگین و جرائم آن رها شوید.بخشی از خدمات حسابداران برتر:

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر قانون مالیات های مستقیم

تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹

اعزام مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید به شرکت ها و موسسات

ارائه خدمات مشاوره ای  در امور مالیاتی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور درهیات های حل اختلاف مالیاتی

حسابرسی صورتهای مالی ، بررسی اجمالی صورتهای مالی ، حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی و انجام حسابرسی داخلی

 راهنمایی مالیاتی انواع شرکت ها و اصناف

 راهنمایی کاهش جرائم مالیات عملکرد و ارزش افزوده

 ارائه سیستم و راهکارهای مالیاتی در خصوص فعالیت کاری شما

 مشاوره تخصصی در جهت انعقاد قراردادها از لحاظ مالیاتی

 ارائه راهکار جهت انجام امور اداری مربوط به ادارات امور مالیاتی کشور

ارائه راه حل های منطقی در خصوص حل مشکلات قانونی مالیات

 بررسی و تنظیم لایحه دفاعی جهت ارائه به هیئت های حل اختلاف مالیاتی

 بررسی و تنظیم تنظیم اظهارنامه مالیاتی

 مشاوره در جهت نحوه تنظیم فهرست خرید و فروش های فصلی

در این بخش مواردی را بصورت کلی ،از موارد مالیاتی بیان میکنیم

 مالیات اشخاص حقوقی  شرکتها :ماده ۱۰۵ جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌ي مي‌باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ۲۵ خواهند بود

تبصره ۲:

اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره ۵ ماده ۱۰۹ و ماده ۱۱۳ اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران تحصيل مي‌كنند، به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.

تبصره ۳:

در موقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.

تبصره ۴:

اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير، مشمول ماليات ديگري نخواهند بود.

* ماده ۱۰۷ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي‌گردد:

      الف در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات نقشه‌برداري نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمك‌هاي فني، انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد ۱۲ كل دريافتي سالانه.

      ب بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلم‌هاي سينمايي، كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي‌شود، به مأخذ بيست درصد ۲۰ تا چهل ۴۰ مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي‌گردد، مي‌باشد.

تبصره ۲:

در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند الف اين ماده در صورتي كه كارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا شهرداريها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌رسد، مشروط بر آن كه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

تبصره ۴:

در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند الف اين ماده را به پيمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني واگذار كنند، معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي‌گردد از دريافتي پيمانكار دست اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.

 مالیات   اشخاص حقیقی   مشاغل :ماده ۱۳۱ نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي‌باشد به شرح زير است:

   تا ميزان سي ميليون ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد

  تا ميزان يكصد ميليون  ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به نرخ بيست درصد

  تا ميزان دويست و پنجاه ميليون ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به نرخ بيست و پنج

  تا ميزان يك ميليارد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به نرخ سي درصد

  نسبت به مازاد يك ميليارد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد

 مالیات  بر انحلال شرکت  مأخذ محاسبه و اظهارنامه مربوط به آن:ماده ۱۱۴ آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير ارگان صلاحيتدار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه‌اي حاوي دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه‌اي كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند اظهارنامه‌اي كه حداقل حاوي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود.ماده ۱۱۵ مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي‌ها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است.

تبصره ۱:

ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهاي فروش و نسبت به بقيه براساس بهاي روز انحلال تعيين مي‌شود.

تبصره ۲:

چنانچه در بين دارايي‌هاي شخص حقوقي كه منحل مي‌شود، دارايي يا دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده ۵۹ و تبصره‌هاي ماده ۱۴۳ اين قانون باشند، درتعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌هايي مذكور جزو اقلام دارايي‌هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌گردد و معدل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌ها كسر مي‌گردد. ماليات متعـلق به دارايي يا دارايـي‌هاي مزبور حسـب مورد براساس مقـررات ماده ۵۹ و تبصـره‌هاي ماده ۱۴۳ اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي‌گيرد.

تبصره ۳:

آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده ۵۹ و تبصره‌هاي ماده ۱۴۳ اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.

* ماده ۱۱۶ مديران تسويه مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت‌ها اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را براساس ماده ۱۱۵ اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

 تبصره:

ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقـوقي كه منحل مي‌شوند با رعايت تبصره ۲ ماده ۱۱۵ اين قانون به نرخ مذكور در ماده ۱۰۵ اين قانون محاسبه مي‌گردد.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی:ماده۱۱۰ اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم‌الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسساتي مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي‌باشند تهران است.

حكم اين ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.

  مالیات حقوق:

درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر اعم از حقيقي يا حقوقي در قبال تسليم نيروي كارخود بابت اشتتال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل ميكند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است.

تبصره  درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور از طرف دولت جمهوري اسالمي ايران يا اشخاص

مقيم ايران از منابع ايراني عايد شخص ميشود مشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد.

درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون.

تبصره  درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه ميشود:

الف  مسكن با اثاثيه معادل بيست و پنج درصد  و بدون اثاثيه بيست درصدحقوق و مزاياي

مستمرنقدي به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۵ اين قانون در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.

ب  اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ده درصدو بدون راننده معادل پنج درصد حقوق ومزاياي مستمر نقدي به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۵ اين قانون در ماه پس از كسر وجوهي

كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.

ج  ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد  است.

پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده هشتاد و یک اين قانون محاسبه و كسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافتكنندگان حقوق و ميزان آن ن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماههاي بعد فقط تتييرات را صورت دهند.

تبصره پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمیباشند با عنوان حقالمشاوره حق حضور در جلسات حقالتدریس حقالتحقیق و حقپژوهش پرداخت میکنند بدون رعایت معافیت موضوع ماده۴۴ ای قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد میباشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده۴۶ ای قانون با اعالم مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعالمشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

ماده اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوقبگير از اداره امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگيهاي الزم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصوليهاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواستكننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند تا پایان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.

صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتتال براي اتباع خارجه، به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون ازپرداخت ماليات معاف ميباشند، موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است

ماده ۳۰  در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي ذی صلاح مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي ميباشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر درماده مربوطه اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشموالن ماده ۸۸ اين قانون نيز جاري خواهد بود. مالیات  بر درآمد اتفاقی: انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات ميباشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.

 صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد

منافع موضوع از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق ۷ ماده ۵۷۱ اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد تا پایان ماه

بعد منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند. در صورتي كه معامله دردفاتر اسناد رسمي انجام

وماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه سقط ميشود.

موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود

الف  كمكهاي نقدي و غير نقدي بالعوض سازمانهاي خيريه يا عامالمنفعه يا وزارتخانه ها

يا مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامی به

اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است.

ب  وجوه يا كمكهاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتشسوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر.

ج  جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصوالت كشاورزي پرداخت مينمايد.

تبصره  ضوابط اجرايي بندهاي الف و ب طبق آييننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي

و دارايي و وزارت كشور تهيه خواهد شد.

 درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر

تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت ميگردد

به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها  منظور خواهد شد.

 معافیت سالیانه و شرایط بهره مندی از آن:

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی

یا معدنی که از تاریخ اجرای ای ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر

و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنی درآمدهای خدماتی بیمارستان ها هتلها

و مراکوز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای

آنها پروانه بهره داری یا مجوز صادرمیشود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت

به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.

الف منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه دفاتر

قانونی اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در ای قانون و

در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به

بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات مدارک و اظهارنامه مذکور است

و پس از تعیی درآمد مشمول مالیات مؤدیان مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.

ب مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از

پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت هرسال نسبت به سال قبل نیروی

کوار شاغل خود راحداقل پنجاه درصد افزایش دهند به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود.

تعداد نیروی کارشاغل و همچنی افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون کار

و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمی اجتماعی کارکنان محقق میشود.

در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند

استفاده کرده باشند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و

وصول میشود. افرادی که بازنشسته بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد.

پ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع ایو مواده

واقع درشهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی

یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت سه سال افزایش مییابد.

ت شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد

و سایرمناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی

اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان

امور مالیاتی تهیه میشودماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور

از پنجاهدرصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی

در مدت مذکور در ای ماده برخوردار میباشند.

د نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر

در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان

و سی کیلومتری مراکز سایراستانها و

شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخری سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات

با تأیید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هرحال از امتیاز ای ماده برخوردار میباشند.

همچنی مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای

مناطق ویژه اقتصوادی و شوهرکهای مسوتقر در شوعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با

نرخ صفر محاسبه می شود

و از مشوقای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و

شهرکهای صنعتی یا واحدهای

تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند مالک تعیین محدوده به موجب آیی

نامه ای است که حداکثر سه ماه

پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی

و دارایی و سازمان مدیریت و

برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان شهرستان بخش و دهستان

در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های

نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و

تا ابلاغ فهرست جدید فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد.

تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمترتوسعه یافته است.

ر کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای ای ماده پروانه بهره بورداری از مراجع قانونی

ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الجراشدن این ماده از پرداخت

پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند.

حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر خارج از کشور مجری نیست.

ز صددرصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که

از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان عراق و سوریه تحصیل شده باشد با

نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.

ژ مالیات با نرخ صفر موضوع ای قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می باشد.

این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی

و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه های ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یوا مراکز پژوهشی

و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان

و آموزش پزشکی ادامه موارد در سایت

:http://e3.tax.gov.ir/

در پایان یاد آور میشود یک مشاور مالیاتی خبره با تسلط به قوانین مالیاتی میتواند

در ارائه راهکارهای مالیاتی موثر باشد.

حسابداران برتر

حسابداران برتر

 

مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.

مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.

مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.مشاوره مالیاتی.

مطالب مرتبط:

سبد خالی است

در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره 02188390282 تماس حاصل نمایید. رد کردن