</header>

پرداخت مالیات بیمه و حقوق

پرداخت مالیات بیمه و حقوق

پرداخت مالیات بیمه و حقوق

پرداخت مالیات بیمه و حقوق

برای پرداخت مواردی همچون مالیات، بیمه و حقوق پرداختنی چه تکلیفی داریم؟

سند حقوق و دستمزد را فقط زمانی که حقوق پرداخت می کنیم نمی زنیم،

باید لزوما آخرین روز هر ماه سند حقوق را صادر کنیم، فارغ از این که پرداخت

می شود یا نمی شود. چون با این کار شرکت را بدهکار می کنیم و این که چه

زمانی پرداخت می کند به ما  مرتبط نمی شود، از نظر حسابداری پایان هر ماه

یعنی یک سند مستقل، بهتر است با اسناد دیگر قاطی نشود، سند دریافت و

پرداخت و امثال این ها در پایان ماه داریم را جداگانه قرار می دهیم واسناد  حقوق

را در سند مستقل قرار می دهیم.

پرداخت مالیات بیمه و حقوق-پرداخت مالیات بیمه و حقوق-پرداخت مالیات بیمه و حقوق

اگر سند را زدیم حکایت پرداخت چه می شود؟

به مدت یک ماه از زمان پرداخت فرصت داریم که بیمه و مالیات را سند بزنیم و

پرداخت کنیم، هم زمان با ارسال لیست بیمه کارفرما موظف است که عملیات

پرداخت را در سیستم تامین اجتماعی انجام دهد، زمانی که عملیات پرداخت تکمیل

شد، می توان سند را ثبت  کرد.

سند به چه شکل است؟ زمانی که در ماه مورد نظر، بیمه و مالیات را بستانکار کردیم

، برای پرداخت فرض کنید سند برای ۳۰/۸ بوده و ۲۰/۹ بیمه را رد کردیم، همین

حساب می شود بدهکار و چون از بانک پرداخت می شود، بانک بدهکار است، بابت

تصویه بیمه  و مالیات حقوق.

پرداخت مالیات بیمه و حقوق-پرداخت مالیات بیمه و حقوق-پرداخت مالیات بیمه و حقوق

بابت حقوق هر زمانی که پرداخت شد چه اول ماه، وسط ماه یا آخر ماه، چه چند ماه

بعد، هر زمانی که پرداخت شد کافیست حقوق پرداختنی  را به تعداد افراد بدهکار

کنیم و بانک بستانکار می شو د و بدین صوت حقوق تصویه می شود ، برای بیمه و

مالیات بدهکار و بانک بستانکار می شود  و برای حقوق پرداختنی هم اسم افراد نوشته

شده و موقع پرداخت بانک بستانکار می شود .

مطالب مرتبط:

سبد خالی است

در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره 02188390282 تماس حاصل نمایید. رد کردن